Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

[vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy]

podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

 

 

Predávajúci:

Ivo Langer – LOMAX

Nobelovo nám. 7-8

851 04 Bratislava

Tel: 02-62523331, 0903768771

e-mail: info@lomax.sk

 

Kupujúci:

Názov firmy*:

Meno, priezvisko:

Ulica:

PSČ a Mesto:

IČO*:

DIČ*:

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od

zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

 

 

 

Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

 

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

 

 

 

 

 

*Nehodiace sa prečiarnite